Prins Dirk & Adjudant Maarten

Jeugdprins Jasper, Jeugdadjudant Fabian
en Jeugdadjudant Rein!

Deelnemersregelement Carnavalsoptocht CV de Muuzevangers

Deelnemersreglement carnavalsoptocht Muuzevangers Mares
1. Iedere deelnemer verklaart door het inlevering van het inschrijfformulier akkoord te gaan met deelnemersreglement.
   
Tevens dient het inschrijfformulier zo volledig mogelijk ingevuld te worden en tijdig te zijn ingeleverd.
2. Afhalen startnummers op de zaterdag van de optocht in de Stationsstraat nummer: 57, te Maarheeze. Tussen 11 en 12 uur.
3. Iedere deelnemer dient om 13.00 uur opgesteld te staan bij zijn startnummer. Op dit tijdstip begint de jury met haar
    
beoordeling. Om precies 14.11 uur gaat de optocht van start.
4. De route is als volgt: LET OP, GEWIJZIGDE ROUTE !!! 
Stationsstraat-Puttenstraat-Floralaan-Smits v. Oyenlaan-Stationsstraat-Moonslaan-Vogelsberg-DE 
Smeltkroes.  Ontbinding van de optocht bij kruising Kijkakkers/Vogelsberg. Optochtwagens e.d. parkeren aan de Vogelsberg/Neerlanden. Dus niet de afslag Smeltkroes nemen.
5. Inleveren startnummers direct na afloop van de optocht bij de consumptiebonnenbar in de Smeltkroes. Inleveren waarna uitbetaling van startgeld zal plaatsvinden.
6. Deelnemers aan de optocht dragen zorg voor het opruimen van hun eigen afval zowel vóór als na de optocht. Is dit niet
naar behoren dan is de optochtcommissie genoodzaakt om het startgeld in te houden
7. De prijsuitreiking vindt plaats in de Smeltkroes en begint omstreeks 20.00 uur.
8. Bij slechte weersomstandigheden wordt de route ingekort. Beslissing in deze ligt bij de optochtcommissie.
9. Tijdens de optocht mag geen reclame gemaakt worden, behalve de door de Muuzevangers gecontracteerde reclameuitingen.
10. Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten -in welke vorm dan ook- overgedragen aan de Muuzevangers.
11. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond worden in
de optocht. Indien er toch dingen zijn die de eerbaarheid aantasten of kwetsen dan behoudt de optochtcommissie c.q. de
jury zich het recht voor deze ter plaatse te verwijderen of deelname aan de optocht te ontzeggen.
12. De optochtcommissie heeft de vrijheid de aan de carnavalsoptocht deelnemende objecten 3 dagen voordat de optocht 
plaatsvindt te controleren. De optochtcommissie beslist dan of met deelname van het betreffende object artikel 10 & 11 zal
worden overtreden. De optochtcommissie heeft in een dergelijk geval het recht om het object van deelname uit te sluiten.
13. Iedere deelnemer moet ervoor zorgen dat men goed aangesloten blijft tijdens het trekken van de optocht, zodat er geen
grote hiaten ontstaan.
Als richtlijn geldt: als een act wordt uitgevoerd mag deze maximaal 30 seconden duren en daarna 40 seconden
verder trekken (verhouding 3:4 altijd handhaven). Er zal altijd aansluiting moeten blijven bij de voorgaande groep;
daarom zonodig acts opschorten en snel doortrekken.

Bij structureel niet opvolgen van aanwijzingen door de optocht begeleiding zal puntaftrek het gevolg zijn.

14. Aanwijzingen van de optochtcommissie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
15. Drankmisbruik is storend voor een goed verloop van de optocht en dus verboden tijdens de tocht. Hierop zal door de
jury en de optochtcommissie worden toegezien.
16. Iedere deelnemer is verplicht het deelnemersbord (startnummer) goed zichtbaar te dragen.
17. Alle motorrijtuigen (auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die
motorisch worden voortbewogen) moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere deelnemer wordt geacht WA-verzekerd te zijn daar deelname op eigen risico is.
18. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (geldig voor het betreffende voertuig) en niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicijnen verkeren.
Bestuurders van landbouwtrekkers en bromfietsen moeten minstens 16 jaar oud zijn: in het bezit van de benodigde papieren.
          Alle aangekoppelde tweewielige wagens (ook tandemassers) achter een personenauto vallen automatisch onder de dekking
             van de auto.

          Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het 
             
trekkende voertuig.
        
 De wagen dient zo gemaakt te zijn dat deelnemers op de wagen geen gevaar lopen bij plotselinge manoeuvres.
             
Iedereen staat op eigen risico op de wagen. Hij/zij dient zich daarbij goed vast te houden of te zekeren, zodat er 
             
geen ongeluk kan plaats vinden.
19. Alcohol, verdovende middelen of medicijnen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan en zijn een
reden voor de optocht commissie om de desbetreffende persoon of groep direct uit de optocht te verwijderen.
20. De optochtcommissie behoudt zich ten alle tijden het recht om een wagen, groep of deelnemer uit de optocht te verwijderen. 
21. Deelname aan de optocht is mogelijk in de volgende categorieën:
                           
I.    Individuelen: 1 t/m 3 personen
                           
K.   Kleine Groepen van 4 t/m 15 personen
                           
G.   Grote Groepen vanaf 16 personen
                           
W.   Wagens d.w.z. 4 wielen, afmeting 4,5 meter bij 2 meter en voortbewogen door een motorvoertuig. Maximaal geadviseerde                                                 hoogte is 4,5 meter; wagens dienen voorzien te zijn van een trekoog of aankoppelpunt, zowel aan de voor- als achterzijde.                                           Tevens dient op iedere wagen een trek- of duwstang aanwezig te zijn, zodat indien nodig een snelle aankoppeling met de                                                 reserve-trekker kan plaatsvinden.
                            
J.   Jeugdcategorie

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor inschrijving in de categorie van deelname. Men wordt beoordeeld in de
categorie waarvoor men zich heeft opgegeven. Is dit volgens de jury niet correct, dan is diskwalificatie mogelijk.
Reclamatie achteraf is niet mogelijk. “Wagen met groep” of “Groep met wagen” wordt bepaald door wie een onderdeel van
wat vormt, dus … siert de groep de wagen op dan categorie wagens; is de wagen een kleiner onderdeel om de groep te
laten functioneren dan is dit de categorie groepen. Bij twijfel kan de optochtcommissie worden geraadpleegd.

22. Op de wagens dient een goedgekeurde blusser van minimaal 7 kg, met poeder geschikt voor alle brandklasse, aanwezig
te zijn. De poederblusser moet onder handbereik opgesteld zijn.
23. Vanwege de veiligheid mag men geen snoepgoed of andere strooiartikelen in het publiek strooien. Het is verboden als
groep of wagen, stilstaand confetti of andere toestanden te spuiten, zeker niet in openstaande ramen en deuren of in
dakgoten en tuinen.
24. Men mag niet als Prins(es) of Raad en gevolg deelnemen aan de optocht. Dit voorrecht is alleen bestemd aan de Prins(es) en leden
van de Raad en gevolg (zowel groot als jeugd) van C.V. de Muuzevangers.

24a. Als de steek carnavalesk is dan kan dit, het moet duidelijk zijn wie de prinsenparen van de Muuzevangers zijn.

25. Jurering vindt plaats op de volgende punten:
               Idee
               Carnavalesk
               Presentatie
               Afwerking
               Techniek (alleen voor wagens)
Daarnaast dient elke deelnemer / groep / wagen door minimaal de helft van de juryleden gezien te zijn tijdens de tocht.
26. Om de veiligheid van het publiek zoveel mogelijk te waarborgen is het meevoeren van paarden, koeien, pony’s e.d. niet
toegestaan.
27. Het is niet toegestaan om tijdens het opstellen voorafgaand aan de optocht en afbreken na afloop van de optocht de
muziek dusdanig hard te hebben staan dat overige deelnemers hier last van hebben. Dit heeft onder andere te maken met
veiligheid.
28. De Bronzen Muus wordt uitgereikt aan degene met het hoogst aantal jurypunten. De Bronzen Muus is alleen te winnen
door deelnemers uit het kerkdorp Maarheeze. Deze blijft eigendom van de Muuzevangers ook na 3x aaneengesloten

gewonnen te zijn. Is dit het geval dan wordt een replica gegeven.   Sinds 2019 is er nieuwe opzet vwb de puntentelling van de Bronzen Muus. Elk lid van de vakjury zal zijn top 3 bekend maken met daaraan een puntentelling. Op basis van alle opgetelde punten wordt hieruit de winnaar bepaald door de jury.

29. Bij het niet doorgaan van de optocht wordt er geen startgeld en/of prijzengeld betaald.
30. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie van C.V. De Muuzevangers.

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de optocht commissie van CV De Muuzevangers.
optocht@muuzevangers.nl

Versie oktober 2021

 

Algemene regels carnavalsoptochten Cranendonck (opgesteld door de gemeente Cranendonck en politie Oost Brabant)
In het kader van openbare orde en veiligheid dienen deelnemers aan carnavalsoptochten binnen de gemeente Cranendonck
zich te houden aan de volgende regels:
1. Op de wagens dient, onder direct handbereik, een goedgekeurde poederblusser van minimaal 7 kg. aanwezig te zijn,
geschikt voor alle brandklasses.
2. Alle bestuurders van een auto, vrachtwagen of motor moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (geldig voor het
betreffende voertuig). Bestuurders van landbouwtrekkers en bromfietsen moeten minstens 16 jaar oud zijn en in het
bezit van de benodigde papieren.
3. Bestuurders mogen niet onder invloed verkeren van alcohol, verdovende middelen of medicijnen (hierop wordt
steekproefsgewijs gecontroleerd).
4. Alle motorrijtuigen (auto’s, vrachtwagens, landbouwtrekkers, motoren, bromfietsen en zelfrijdende voertuigen die
motorisch worden voortbewogen) moeten verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
* Alle aangekoppelde tweewielige wagens (ook tandemassers) achter een personenauto vallen automatisch onder de
dekking van de auto.
* Alle aangekoppelde wagens achter een vrachtwagen of landbouwtrekker vallen onder de aansprakelijkheid van het
trekkende voertuig.
* De wagen dient zo gemaakt te zijn dat deelnemers op de wagen geen gevaar lopen bij plotselinge manoeuvres.
Hij/zij dient zich daarbij goed te zekeren, of een veiligheidsriem of –tuigje te dragen, zodat er geen ongeluk plaats kan vinden.
* Iedere deelnemer wordt geacht WA-verzekerd te zijn daar deelname op eigen risico is.
5. Bij niet verder kunnen trekken moet aan de daarop volgende wagens en groepen onverwijld doorgang gegeven worden.
Wagens dienen voorzien te zijn van een trekoog of aankoppelpunt (trekhaak met ketting), zowel aan de voor- als
achterzijde. Tevens dient op iedere wagen een trek- of duwstang aanwezig te zijn, zodat indien nodig een snelle
aankoppeling met de reservetrekker kan plaatsvinden.
6. Alcoholgebruik tijdens optochten is NIET toegestaan, hierop wordt door de jury en politie toegezien.
7. Tijdens de optocht is gebruik van open vuur niet toegestaan.
8. Vanwege de veiligheid mag er geen snoepgoed, fruit of andere artikelen in het publiek gestrooid worden. Uitzondering
hierop vormt het strooien van snoep en fruit vanaf de prinsenwagen, maar dan uitsluitend achter de wagen. Er dient
dan een minimale veiligheidszone van 50 meter achter de wagen te worden bewaakt.
9. Het is verboden als wagen of als groep tijdens het opstellen vóór het vertrek én stilstaand tijdens de optocht, confetti
of andere toestanden te spuiten. Tevens is het richten op openstaande ramen, deuren en op andere doelen verboden.
10. In de optocht gebruikte confetti dient te zijn vervaardigd van organisch afbreekbare materialen (dus het gebruik van
plastic, kunststof of andere niet afbreekbare materialen is niet toegestaan).
11. Het meevoeren van dieren tijdens de optocht is niet toegestaan.
12. Uitbeeldingen, afbeeldingen en/of teksten die voor personen of bevolkingsgroepen
kwetsend zijn of in strijd met de goede zeden mogen niet getoond of ten gehore worden gebracht in de optocht. De
besturen en / of de jury hebben het recht en de plicht om een dergelijke deelnemer, groep of wagen uit te sluiten van
deelname aan de optocht.
13. Aanwijzingen van de optochtcommissie, burgemeester, politie, brandweer dienen altijd direct te worden opgevolgd.